Bestyrelse

Bestyrelsen i CreaGive 2023-24

Forkvinde: Christina Møgelvang Mosegaard

Næstforkvinde: Anette Buch

Kasserer: Julie Broberg

Sekretær: Annette Post

Medlem: Tanja Kejlstrup


Kontakt os her: creagive@gmail.com

* * *

Foreningsvedtægter:

§1 Navn: CreaGive  Hjemsted: Give og omegn

§2 Formål: Foreningens formål er at arbejde for medlemmerne i forhold til kunstneriske arrangementer, kurser, kontaktskabende møder og udstillinger. Fremme og støtte medlemmernes ønsker om at have arbejdende værksteder under samme tag. Fremme kreative tiltag samt støtte markedsføring af medlemmers virke og initiativ –  blandt andet via en hjemmeside.

§3 Medlemmer er kunstnere – både amatører og professionelle, samt kunstinteresserede, der gerne vil være med til at fremme foreningens formål og virke i Give og omegn.

§4 CreaGive har ret til at oprette nye afdelinger for forskellige kunstarter, med det formål at kunne målrette medlemmers behov.

§5 Foreningen medvirker til gensidig inspiration, udveksling af idéer og erfaringer og netværksdannelse.

§6 Foreningen er aktiv i forhold til at søge støtte blandt andet hos kommuner, EU, Staten og private fonde samt det lokale erhvervsliv.

§7 Foreningen medvirker til at skabe opmærksomhed om kunst, både lokalt og udenfor lokalsamfundet.

§8 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, disse vælges således:

  • Lige år er 2 medlemmer på valg.
  • Ulige år er 3 medlemmer på valg.
  • Man vælges således for 2 år ad gangen


§9  Bestyrelsen konstituerer sig selv – med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev eller e-mail til samtlige medlemmer – senest 30 dage før, samt i offentlig presse/lokalavisen senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter og 2 revisorer
7. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift sendes til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand, næstformand, et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer med motiveret dagsorden forlanger det.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med medlemsbevis kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ledelse

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordnen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. marts til 28. februar.

Regnskabet revideres af 1 på generalforsamlingens valgte revisorer - der er 1 valgt + 1 suppleant (per ændring vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts, 2017). Regnskaber forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til  vedtagelse af opløsning.

Eventuelle aktiver skal i så fald overgå til formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. maj 2007 – samt ændringer er påført ved generalforsamlingen den 23. marts 2010. Yderligere ændringer foretaget ved ekstraordinær generalforsamling den 16. april 2012 (ændringer vedr. § 8 – antal af bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 7 til 5 medlemmer).

Ingen kommentarer: