mandag den 16. februar 2015

Tid til Generalforsamling!

Dagsorden Generalforsamling

i CreaGive

Den 26. marts 2015 kl. 19.00 på Farre Gl. Skole i mødelokalet på 1. sal.


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent og budget
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter og 2 revisorer
  7. Eventuelt


På valg er:
Margrethe Carlsen (modtager ikke genvalg)
Anette Buch (modtager ikke genvalg)
Christina Mosegaard (modtager ikke genvalg)

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift sendes til foreningen
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.